Vi hjälper stora som små företag att öka sin lönsamhet genom att leverera bättre kundupplevelser.

Helpo är en affärsutvecklingsbyrå som specialiserat sig på att förbättra verksamheter från kundens perspektiv. Vi erbjuder kreativa lösningar med ett utifrån-och-in perspektiv. Vårt kundlöfte är att alltid leverera konkret värde till våra uppdragsgivare, inte glättiga rapporter. Välkommen att kontakta oss för att prata om hur vi kan hjälpa din verksamhet.

”If you do build a great experience, customers tell each other about that. Word of mouth is very powerful.”
– Jeff Bezos

Våra specialistområden


Vi har delat in våra tjänster i tre områden som går från kundinsikt till att utveckla koncept och lösningar på utmaningar och problem. Grundläggande i det vi gör är att vi alltid har fokus på slutkunden, men samtidigt med ett affärsmässigt förhållningssätt för att kunna erbjuda maximal affärsnytta för våra uppdragsgivare.

Mäta och Förstå (kundinsikt)

Att förstå sina kunder är avgörande för att kunna erbjuda rätt lösningar och erbjudanden. Vi har lång erfarenhet att arbeta med kundinsikt och att på djupet förstå beteenden, behov eller önskemål och omsätta detta i praktiska lösningar.

Affärsutveckling

Utveckla affären och prioritera rätt för intäktsökningar, kostnadsbesparingar och ökad kundnytta.

Lösa

Vi hittar, skapar och genomför de lösningar som är bäst utifrån ett kund- och affärsperspektiv. Exempelvis ta fram nya erbjudanden, processer eller en ny tjänst.

 • Kundinsikt

  Förstå dina kunder och skapa nya affärsmöjligheter. Vi tar reda på vad era kunder tycker och tänker och vad som driver deras beteenden och köpbeslut. Genom djupintervjuer och andra kvalitativa metoder går vi ner på djupet för att förstå kunderna. Resultatet kan användas på många sätt t.ex. i ett operativt för förbättringsarbete eller att skapa nya erbjudanden eller tjänster.

 • SKI-förbättringar

  Svenskt Kvalitetsindex (SKI) har blivit ett viktigt branschmått för kundnöjdhet, inte minst ur ett PR och positioneringssyfte. Helpo kan utifrån ett befintligt mätresultat planera, genomföra och driva igenom de förändringar som krävs för att förbättra ett SKI resultat. Positiva effekter som brukar komma på köpet är högre lönsamhet och mer lojala kunder.

 • Service

  Service är för oss mer än bara kundservice. Kundens uppfattning om service bestäms i allt ifrån det fysiska och digitala kundmötet, till den kundservice som erbjuds i kanaler. Vi börjar ofta med att mäta dagens servicenivå och därefter hjälper vi till att ta fram ett önskat mål och vägen dit. Ofta behöver företag också göra en inre resa för att få maximal effekt med ett servicearbete. Helpo kan driva det förändringsarbete som krävs för att införa åtgärderna.

 • NPS & Effortless Experince

  NPS är ett starkt nyckeltal för att mäta kundrelationer. Helpo är certifierade på metoden och ett Satmetrix associate företag. Vi har mångårig erfarenhet av NPS och att införa, omvandla och göra resultatet till operativa förbättringsåtgärder. Effortless Experince är ett annat kraftfullt nyckeltal som mäter enkelhet i en kundtransaktion. Enkla erbjudanden och kundflöden är helt avgörande för köp och återkommande kunder.

 • Lösningar

  Vi tar fram koncept, erbjudanden, produkt/tjänster eller processer allt utifrån behov och situation. Vi arbetar gärna samskapande och nära uppdragsgivaren för att säkerställa ett så bra resultat som möjligt. Kundfokus är en självklarhet för oss och därför involverar vi slutanvändare i hela processen.

 • Go-to-market & turn-around

  Helpo har lång erfarenhet att ta ett helhetsgrepp och arbeta både strategiskt och operativt. Vi kan kan driva arbetet med att utveckla en värdeproposition och ta fram lönsamma erbjudande som passar företagets produkter/tjänster och marknad. Vi har erfarenhet från att ha drivit upp och lanserat ett flertal företag.

”I’d rather spend money on things that improve the customer experience than on marketing.”
– Tony Hsieh, Zappos

Om oss


Efter att ha kämpat i många år inom olika storföretag ville vi fokusera på det vi tycker är allra roligast, att hjälpa företag att hjälpa sina slutkunder. Vi ser på verksamheter med ett utifrån-och-in perspektiv, men med ett affärsmässigt fokus. Vi skapar lösningar som bra både för slutkunderna och som är lönsamma för våra uppdragsgivare. Vårt mål är hjälpa företag att bli kundledare på sin marknad, företag som konkurrerar med kundrelation och kundupplevelse snarare än bara pris och produkt. Vi är övertygade om att när allt annat är lika så är kundupplevelsen avgörande.

Kontakta oss gärna och berätta om era utmaningar.

 • Jens Moser

  Jens Moser är en affärsutvecklare med mer än femton års erfarenhet från telekom- och internetområdet, med fokus på marknad, försäljning och affärsutveckling. Var en pionjär inom mobila internettjänster i slutet av 1990-talet och en av dem som tidigt arbetade med nya möjligheter inom försäljning och tjänster på internet. Har dragit igång ett ett antal start-ups, främst inom mobila tjänster och mobilt internet.

  Kontakt:
  070 620 00 00
  jens@helpo.se

 • Patrik Berglund

  Patrik Berglund är en tjänstedesigner och affärsutvecklare med lång bakgrund inom bland annat telekomområdet. Arbetade ett flertal år med produkt- och tjänsteutveckling på Telia och därefter på Halebop som Customer Experience manager. Han har en stor erfarenhet av kundinsiktarbete och hur man skapar varumärkesambassadörer och lojala kunder.

  Kontakt:
  072 2 000 000
  patrik@helpo.se

 • Pontus Nylén

  Pontus Nylén är en affärs- och serviceutvecklare med en expertis inom det digitala- och personliga kundmötet och hur det påverkar kundlojalitet och kundnöjdhet. Han hjälper företag att använda service som ett konkurrensmedel i en framgångsrik kundresa.

  Kontakt:
  073 890 00 38
  pontus@helpo.se

Case

 • Mobifone/Ericsson – ny marknadsposition och innovationsprocess för tjänsteutveckling

  Problem och uppdrag
  Mobiloperatören Mobifone har i Vietnam över 30 miljoner kunder och 30% marknadsandel. Utmaningen är snabbt sjunkande priser på marknaden och att lönsamhet och tillväxt är starkt kopplade till att kunderna börjar använda nya tjänster. Uppdraget var att etablera en ny innovations- och utvecklingsprocess och att ta fram verktyg och arbetsätt för att skapa nya mobila tjänster.

  Lösning

  Helpo genomförde en utbildning inom tjänsteutveckling och etablerade av en innovationsprocess för nya mobila tjänster. Utbildningen innefattade bland annat workshops och en innovationstävling.

  Resultat
  Helpo etablerade en innovationsprocess och tog fram en strategisk roadmap för tjänsteutveckling inom mobildata.

 • Telenor – förstudie om framtidens självservice

  Problem och uppdrag
  Telenor ville erbjuda kunderna en effektivare kundservice via webben och samtidigt spara pengar genom att undvika hantering av onödiga kundtjänstärenden. Onödiga ärenden kostar pengar och tar kapacitet vilket påverkar väntetiden i kundsupporten och förmågan att leverera en bra kundupplevelse. Uppdraget bestod av undersöka vilka lösningar som andra företag använder samt hur väl de fungerar. Att göra en översyn hur de egna lösningarna presterade i dagsläget. Att ta fram ett förslag och rekommendation över en ny lösning.

  Lösning
  Helpo började uppdraget med att genomföra en best practice-studie över nationella och internationella onlinesupporter för mäta och undersöka hur andra företag löst utmaningen med att erbjuda onlinesupport. Helpo arbetade därefter iterativt fram en prototyp för hur en ny webbaserad onlinesupport kan se ut fungera. Helpo tog även fram de framgångsprinciper som en en webbaserad lösning behöver följa för att blir framgångsrik.

  Resultat
  Helpo utarbetade en förstudie för hur en webbaserad självservicelösning kan se ut och fungera. Underlaget låg till grund för Telenors supportlösning för nystartade online-kontantkortsoperatören Vimla. Vimla har idag en av Sveriges mest effektiva onlinesupportlösningar är mycket väl mottaget av marknaden.

 • Dalakraft – förbättrad kundupplevelse och ökad lönsamhet

  Problem och uppdrag
  Hela elhandelsbranschen står inför utmaningen att hitta andra konkurrensfaktorer än pris. Tyvärr är pris ofta det enda som slutkunderna fokuserar vad gäller lågintresseprodukter, något både drabbar lönsamheten och upplevelsen som levereras. Uppdraget till Helpo bestod initialt av att ta fram en bruttolista över de insatser som skulle ge maximal ROI. Uppdraget bestod av att ta fram en bruttolista över möjliga aktiviteter samt att beskriva deras effekt på lönsamheten eller andra kundvärden.

  Lösning
  Helpo gjorde en övergripande kartläggning för att visa hur Dalakraft kan förbättra kundupplevelsen och bli ännu bättre med att leverera värde till sina kunder. Helpo tog fram ett underlag för en ny marknadsposition som tydligare kommunicerar vad som är unikt med Dalakraft. På processnivå identifierade Helpo en process som drog onödiga kostnader och som kunde förenklas genom ett nytt sätt att kommunicera med kunderna.

  Resultat
  Under året kunde vi glädja oss åt att Dalakrafts resultat i SKI har ökat med x.. Dalakraft har förstärkt varumärket efter Helpos rekommendationer vilket nu tydligare kommunicerar vad som är unikt med Dalkraft. På produktnivå har köpbarheten förstärkts och produktfloran har reducerats och förenklats. Genom möjliggörandet av ev en ny kanal för kundkommunikation räknar vi med en betydligt lägre kostnad att nå kunderna och att en högre kontaktgrad kan uppnås.

 • Pensionsmyndigheten – myndighetsgemensamt livshändelseprojekt för att förbättra för efterlevande

  Problem och uppdrag
  Efterlevande är idag en utsatt grupp som vid ett dödsfall måste genomgå en komplicerad process med ett flertal myndigheter involverade. Det finns ingen ansvarig myndighet som håller i hela processen och som medborgare är det svårt att veta vad man ska göra och vad som är viktigast. Pensionsmyndigheten insåg att för att lyckas med sina utmaningar måste man ta ett helhetsgrepp över situationen och allt det som kunden ska genomgå. Uppdraget var att ta fram lösningar på de problem som identifierades med dagens process och lösningar. Målet var att skapa lösningar som är verklighetsförankrade och uppskattade av medborgarna.

  Lösning
  Helpo arbetade tillsammans med Antrop med detta uppdrag. För att förstå målgruppen gjordes en omfattande research genom djupintervjuer. Baserat på kundinsikten utarbetades ett antal personas samt kundresor i vilka målgruppens allvarligaste utmaningar tydlig framgick.

  Resultat
  Projektet har levererat lösningar på de huvudsakliga problemen i dagens process. En huvudinsikt var att det saknas en heltäckande myndighetsgemensam information över vad man som efterlevande behöver göra och veta. Lösning på detta var framtagning av en prototyp av en webbplats, med grafiskt form och innehåll.
  Webbplatsen testades på målgruppen och växte fram genom en samskapande process mellan projektet, medborgarna och myndigheten.

Kontakta oss


 
 

Verification